Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Inkomsten uit roerend kapitaal

inkomsten uit roerend kapitaal
Waarom onderscheid tussen vraag 13a en 13b? Omdat de rente op binnenlandse spaartegoeden op verzoek belast wordt tegen een bijzonder tarief van 5% (met opcenten voor Curaçao 6,5%, de rest van de eilanden 6,25%.) In november 2009 is een initiatief wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de inkomstenbelasting waarbij naast een (aanpassing van de) inkeerregeling ook het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse spaartegoeden wordt opgeheven.
 

Obligaties van het Land de Nederlandse Antillen of een eilandgebied blijven onbelast.

 

Rente op een spaarfondsrekening die opgebouwd wordt bij een dienstbetrekking, wordt belast tegen het reguliere inkomstenbelastingtabel. Dit omdat deze rente gezien wordt als zijnde genoten uit dienstbetrekking. Het wordt daardoor belast als inkomsten uit bedrijf en beroep.

Bronheffing op rente en dividenden kunnen op grond van artikel 41A voor de rente, of op grond van artikel 24, lid 3 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in aftrek van de verschuldigde belasting worden toegelaten.
 
 

De in een van de landen overeenkomstig artikel 11, tweede of derde lid, en artikel 13, tweede lid, bij wijze van inhouding geheven belasting van dividenden en rente wordt in mindering gebracht op de in het land van inwoning ter zake van deze inkomsten verschuldigde belasting. De in het land van inwoning ter zake van deze inkomsten verschuldigde belasting wordt gesteld op een zodanig bedrag, dat tot de in dat land over het gehele inkomen berekende belasting in dezelfde verhouding staat als het bedrag van die inkomsten staat tot het totale belastbare inkomen. Indien evenwel die inkomsten in het land van inwoning naar bijzonder tarief zijn belast, wordt in afwijking van de bepaling van de vorige volzin de in het land van inwoning ter zake van die inkomsten verschuldigde belasting gesteld op het daadwerkelijk volgens het bijzondere tarief ter zake van die inkomsten verschuldigde bedrag.

 
 

Dit betekent dat bijvoorbeeld een penshonado die 10% belasting verschuldigd is over zijn buitenlandse bronnen van inkomen geen belasting terug krijgt die als voorheffing is ingehouden; bijvoorbeeld de Nederlandse dividendbelasting van 15%.

 
 

Binnen de Europese Unie hanteren alleen Oostenrijk, België en Luxemburg een bronheffing op spaarvermogens. Vanaf 1 juli 2008 bedraagt de spaarvermogensbronheffing 20%. België stapt per 1 januari 2010 over op informatie-uitwisseling. Klik hier voor nadere informatie over spaarvermogensheffing

 

 Vraag 13f gaat over fictief rendement en heeft betrekking op artikel 5, lid 4 tot en met 9. Voor de heffing van de inkomstenbelasting wordt een inkomen in aanmerking genomen dat gelijk is aan 4% van de waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het economische verkeer aan de aandelen, lidmaatschapsrechten en belangen die een belastingplichtige houdt in een Vrijgestelde Vennootschap en/of in het buitenland gevestigde lichamen (populair gezegd buitenlandse beleggingsmaatschappijen), kan worden toegekend. Daadwerkelijk genoten dividenden blijven daarbij buiten beschouwing. Als het gaat om een fictief rendement in een beleggingsmaatschappij waarin de belastingplichtige een zogeheten aanmerkelijk belang heeft, is een tarief van 19,5% op grond van artikel 24, lid 4 van toepassing. Klik hier voor nadere informatie over fictief rendement.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Inkomstenbelasting algemeen Roerend kapitaal